Home   »   Statute

Statute

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Політична партія «Європейська партія України» (надалі – Партія) є неприбутковим добровільним об’єднанням громадян, що діє відповідно до Конституції України, Закону України «Про політичні партії в Україні», інших законів України та цього Статуту.

1.2. Повне найменування Партії українською мовою: ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ЄВРОПЕЙСЬКА ПАРТІЯ УКРАЇНИ».

Скорочена назва Партії українською мовою: «ЄВРОПЕЙСЬКА ПАРТІЯ УКРАЇНИ».

Найменування Партії англійською мовою: РOLITICAL РARTY «THE EUROPEAN PARTY OF UKRAINE».

Скорочене найменування Партії англійською мовою: «THE EUROPEAN PARTY OF UKRAINE».

1.3 Партія об’єднує громадян України, що підтримують її Статут та Програму.

1.4. Партія діє на засадах відкритості, добровільності, рівноправності та взаємоповаги між її членами, колегіальності керівництва, дотримання партійної дисципліни, внутрішньопартійної демократії, самоврядування, законності, гласності, вільного вибору видів громадської (суспільної) діяльності. Діяльність Партії спрямована на сприяння розбудові правової держави, розвитку демократичного суспільства, політичної консолідації нації, зміцнення державної незалежності України, побудові в Україні соціального та розвиненого громадянського суспільства.

1.5. Партія є неприбутковою організацією, набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації, має печатку з власним найменуванням, штампи, бланки, має окремий баланс, рахунки в установах банків, партійну символіку та інші необхідні реквізити, зразки яких затверджуються рішенням Стратегічної ради Партії. Символіка Партії реєструється у встановленому законодавством порядку.

1.6. Діяльність Партії поширюється на всю територію України.

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Головною метою Партії є участь у побудові в Україні вільного, демократичного, правового, справедливого суспільства та сприяння інтеграції України до Європейського Союзу.

2.2. Головними завданнями Партії є:

– забезпечення високих суспільних, соціальних та економічних стандартів життя громадян України;

– забезпечення соціальної справедливості, сприйняття людської особистості як найвищої соціальної цінності;

– сприяння розвитку інститутів прямої демократії, піднесення рівня політичної і правової культури громадян;

– участь Партії у формуванні органів державної влади, місцевого самоврядування та представництво у їх складі для реалізації Програми Партії;

– сприяння підвищенню авторитету України на міжнародному рівні.

2.3. З метою виконання статутних завдань та програмних цілей Партія здійснює такі види діяльності:

– бере участь у суспільно-політичній діяльності, проводить політичні та громадські заходи, не заборонені законом;

– домагається дотримання в Україні міжнародних стандартів прав людини та громадянина, закріплених в Загальній декларації прав людини ООН, Заключного акту Гельсінської наради з питань безпеки та співпраці в Європі, інших міжнародних угод з питань захисту людських прав;

– домагається представництва в органах влади через участь у виборах Президента України, народних депутатів України, місцевих рад та міських, селищних і сільських голів, а також у створенні органів виконавчої влади на загальнодержавному та місцевому рівнях;

– бере участь у виборах Президента України, народних депутатів України, органів місцевого самоврядування. При цьому розмір квот, що визначають мінімальний рівень представництва, становить для осіб однієї статі у виборчих списках кандидатів у народні депутати України, кандидатів у депутати обласних, районних, міських та районних у містах рад у багатомандатних виборчих округах має становити не менше 30 відсотків загальної кількості кандидатів у відповідному виборчому списку;

– сприяє імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, досягненню членства України в Європейському Союзі та розширенні співпраці із НАТО;

– вивчає громадську думку, здійснює опитування громадян, бере участь у проведенні інших громадсько-політичних заходів, що направлені на виконання Статутних завдань;

– встановлює та підтримує стосунки і співпрацює з політичними партіями, громадськими організаціями, іншими добровільними об’єднаннями громадян, діяльність яких не суперечить статутним завданням та програмним цілям Партії, у всіх формах, не заборонених законом;

– встановлює та підтримує зв’язки з політичними партіями, громадськими організаціями України та інших держав, міжнародними і міжурядовими організаціями, укладає угоди про співробітництво і здійснює інші заходи, які не суперечать законам і міжнародним договорам України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

– проводить інші заходи, що не суперечать чинному законодавству України.

2.4. Партія бере участь у формуванні органів державної влади і місцевого самоврядування для здійснення Програми Партії через своїх представників, обраних та призначених до цих органів.

2.5. Партія діє конституційними та демократичними методами, з дотриманням принципів гласності, плюралізму думок, поваги до особистості, неприпустимості переслідування за переконання.

2.6. Партія не може мати воєнізованого формування.

3. ЧЛЕНСТВО В ПАРТІЇ

3.1. Членом Партії може бути громадянин України, який відповідно до Конституції України має право голосу на виборах та референдумах, визнає Статут Партії і Програму Партії, а також виконує рішення статутних органів Партії та організацій Партії.

3.2. Член Партії не може бути одночасно членом іншої політичної партії.

3.3. Порядок вступу до Партії.

Вступ до Партії здійснюється шляхом подання громадянином України особистої заяви про бажання стати членом Партії, за наявності письмових рекомендацій від двох членів Партії. Заява розглядається керівним органом Партії або організацією Партії, до якого вона подана, протягом тридцяти днів.

3.4. Рішення про прийом у Партію або про відмову в прийомі в Партію може прийматися:

– Зборами місцевих організацій Партії;

– Зборами регіональної організації Партії;

– З’їздом Партії, Стратегічною радою Партії або Політичною радою Партії.

3.5. Керівний орган, яким прийнято рішення про прийом у Партію, ставить прийнятого члена Партії на облік у відповідній організації Партії.

3.6. Членство в Партії засвідчується обліковою карткою та партійним квитком, зразок якого затверджує Стратегічна рада Партії.

3.7. Права та обов’язки членів Партії реалізуються в порядку, визначеному цим Статутом.

3.8. Членство в Партії є фіксованим. Фіксацією членства в Партії є наявність особистої заяви громадянина України про бажання стати членом Партії.

3.9. Членами Партії не можуть бути судді, прокурори, поліцейські, співробітники Служби безпеки України, військовослужбовці, працівники органів доходів і зборів, персонал Державної кримінально-виконавчої служби України, працівники Національного антикорупційного бюро України, члени Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, державні службовці у випадках, передбачених Законом України “Про державну службу”, а також інші посадові або службові особи, на яких відповідно до законодавства України поширюються обмеження щодо членства в політичній партії.

3.9.1. Зупинення членства в Партії та його підстави.

На час перебування на таких посадах, передбачених в п. 3.9. цього Статуту, або на службі члени Партії зупиняють членство в Партії шляхом подання відповідної заяви до Стратегічної ради Партії. Членство в Партії зупиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень.

3.10. Припинення членства в Партії та його підстави.

Членство в Партії припиняється автоматично і не потребує прийняття рішення керівним органом Партії або організації Партії в таких випадках:

– у разі втрати (припинення) громадянства України;

– визнання особи недієздатною;

– припинення діяльності Партії;

– смерті особи.

3.11. Кожен член Партії має право в будь-який час припинити своє членство в Партії шляхом подання заяви про вихід з Партії до керівного органу Партії або керівника Партії.

Членство в Партії припиняється з дня подання такої заяви (крім членів Партії, обраних на посади керівників Партії, першого заступника, заступників) та не потребує додаткових рішень. Членство в Партії керівника Партії, першого заступника, заступників припиняється з дня, наступного за днем обрання нового керівника, першого заступника, заступників.

3.12. Виключно З’їзд Партії, Стратегічна рада Партії може припинити членство в Партії її члена за наявності хоча б однієї з підстав:

– невизнання та невиконання Програми Партії;

– невиконання статутних обов’язків, рішень статутних органів Партії та/або статутних органів організацій Партії;

– вчинення діяння, несумісного зі Статутом Партії або Програмою Партії;

– вступу до іншої партії;

– вчинення діяння, що дискредитує Партію та завдає їй шкоди.

3.13. Рішення керівного органу Партії про припинення членства в Партії протягом 10 (десяти) днів з моменту його прийняття доводиться до відома особи, якої воно стосується, органом, що прийняв таке рішення або за його дорученням виконавчим органом Партії.

3.14. З дня припинення або зупинення членства в Партії особою, яка була обрана до складу статутних органів Партії та/або її організацій, одночасно припиняються повноваження такої особи на відповідній(их) посаді(ах).

3.15. Член Партії має право:

– обирати та бути обраним до статутних органів Партії або організації Партії;

– висловлювати свої думки й пропозиції з питань партійного і громадського життя, брати участь у виробленні та реалізації політики Партії;

– отримувати підтримку з боку Партії для захисту своїх прав та законних інтересів;

– вносити на рахунок Партії кошти, які надходять безоплатно у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань;

– вільно припинити членство в Партії.

3.16. Член Партії зобов’язаний:

– дотримуватися Статуту Партії та виконувати рішення статутних органів Партії і її організацій;

– брати активну участь у діяльності Партії та сприяти зміцненню її авторитету;

– активно пропагувати Програму Партії;

– зупинити членство в Партії на час перебування на посаді або службі щодо яких законодавством України передбачено обмеження в такому членстві;

– у разі обрання народним депутатом України, депутатом обласної, районної, міської, районної в місті, селищної, сільської ради, увійти і постійно працювати в складі депутатської фракції (групи), створеної за участю депутатів, обраних від Партії або організації Партії;

– сплачувати членські внески.

3.17. Мінімальний розмір та порядок сплати внесків на підтримку Партії встановлює Стратегічна рада Партії.

3.18. Членство в Партії несумісне з пропагандою війни, насильства, розпалюванням міжетнічної, расової, чи релігійної ворожнечі, з діяннями, спрямованими на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності України, підрив безпеки держави, незаконне захоплення державної влади, посягання на права і свободи людини, здоров’я населення.

3.19. Особу, виключену з Партії, може бути знову прийнято до Партії.

4. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПАРТІЇ

4.1. Організаційна структура Партії формується з урахуванням адміністративно-територіального устрою України та складається з регіональних організацій Партії, місцевих організацій Партії та первинних осередків Партії.

4.2. Регіональні організації Партії.

4.2.1. Регіональні організації Партії є: організація Автономної Республіки Крим, обласні організації, Київська і Севастопольська міські організації.

4.2.2. Регіональним організаціям Партії безпосередньо підпорядковуються місцеві організації Партії – районні, міські (у містах обласного значення) та районні в містах Києві і Севастополі, –  що знаходяться у межах території, на яку поширюється діяльність відповідної регіональної організації Партії.

4.2.3. Рішення статутних органів регіональних організації Партії є обов’язковими для місцевих організацій Партії та первинних осередків Партії, що знаходяться у межах території, на яку поширюється діяльність відповідної регіональної організації Партії.

4.2.4. Регіональні організації Партії здійснюють наступні повноваження:

– реалізовують Програму Партії в межах території своєї діяльності, реалізовують втілення цілей та завдань Партії, розроблюють шляхи їх досягнення на відповідній території;

– ведуть облік зареєстрованих місцевих організацій Партії на території своєї діяльності;

– організовують виконання рішень статутних органів Партії;

– координують, контролюють та спрямовують діяльність місцевих організацій, що знаходяться в межах території, на яку поширюється діяльність відповідної регіональної організації Партії, надають їм організаційну, методичну та матеріальну допомогу;

– поширюють інформацію про свою діяльність та діяльність Партії, а також про цілі та завдання Партії;

– захищають свої права й законні інтереси, а також права, свободи та інтереси членів Партії, зареєстрованих у відповідній регіональній організації Партії;

– розвивають партійну структуру, забезпечують підвищення професійного рівня та стимулювання саморозвитку членів Партії, зареєстрованих у відповідній регіональній організації Партії;

– у передбачених законодавством України порядку та спосіб беруть участь у виборах, висувають кандидатів на місцевих виборах, беруть участь в формуванні складу виборчих комісій;

– засновують власні засоби масової інформації та сприяють їх розвитку, ведуть видавничу діяльність у порядку, встановленому законодавством України;

– вступають в цивільно-правові відносини, набувають та здійснюють майнові права;

– організовують та проводять мирні масові заходи (збори, мітинги, демонстрації, походи, з’їзди, зустрічі, а також інші не заборонені законодавством заходи);

– виробляють стратегію і тактику розв’язання актуальних проблем відповідної території, реалізують їх.

4.2.5. Регіональні організації Партії утворюються на Зборах на підставі попереднього рішення Стратегічної ради Партії. Регіональні організації Партії набувають статусу юридичної особи в порядку, визначеному чинним законодавством України.

4.2.6. Рішення про припинення діяльності регіональної організації Партії приймається Стратегічною радою Партії.

4.2.7. Статутними органами регіональної організації Партії є керівні, виконавчий та контрольно-ревізійний органи. Статутні органи регіональної організації Партії у межах повноважень, передбачених Статутом, підпорядковуються відповідним статутним органам Партії.

4.2.8. Керівними органами регіональної організації Партії є Збори регіональної організації Партії та Голова регіональної організації Партії.

4.2.9. Вищим керівним органом регіональної організації Партії є Збори регіональної організації Партії.

Збори регіональної організації Партії скликаються Головою регіональної організації Партії за необхідності, але не рідше одного разу на два роки. Також Збори регіональної організації Партії можуть бути скликані Стратегічною радою Партії. Скликання Зборів регіональної організації Партії відбувається з одночасним визначенням часу, дати та місця проведення Зборів регіональної організації Партії, а також проекту порядку денного Зборів регіональної організації Партії.

Збори регіональної організації Партії повноважні приймати рішення за присутності на них більше половини від загальної кількості членів Партії, зареєстрованих у відповідній регіональній організації Партії. Норму представництва на Збори регіональної організації Партії встановлює орган (посадова особа), яким її скликано. Рішення Зборів регіональної організації Партії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх членів Партії, зареєстрованих у відповідній регіональній організації Партії.

4.2.10. Рішення Зборів регіональної організації Партії оформлюються протоколом, який підписується головуючим та секретарем, обраними на Зборах регіональної організації Партії. Крім того, за необхідності рішення Зборів регіональної організації Партії з певного питання порядку денного може оформлятися окремим документом, який підписується Головою регіональної організації Партії.

4.2.11. Повноваження Зборів регіональної організації Партії:

– обирають Голову регіональної організації Партії за погодженням Стратегічної ради Партії та припиняють його повноваження;

– обирають контрольно-ревізійний (Контрольно-ревізійну комісію або ревізора)  та виконавчий орган регіональної організації Партії та припиняють його повноваження;

– обговорюють звіти Голови регіональної організації Партії та Контрольно-ревізійної комісії (ревізора) регіональної організації Партії, дають оцінку їх роботі;

– скасовують рішення інших статутних органів та керівника відповідної регіональної організації Партії, а також організацій Партії та первинних осередків Партії, що знаходяться в межах території, на яку поширюється діяльність відповідної регіональної організації Партії, якщо вони суперечать законодавству України, Статуту Партії або Програмі Партії;

– реалізують право власності на майно та кошти, затверджують кошторис (бюджет) регіональної організації Партії;

– відповідно до встановлених Стратегічною радою Партії норм представництва, обирають делегатів на З’їзд Партії;

– висувають, з наступним погодженням Стратегічною радою Партії – у випадках, передбачених законодавством про місцеві вибори, кандидатів на виборах до органів місцевого самоврядування відповідного рівня, здійснюють інші заходи та процедури, передбачені законодавством про вибори до органів місцевого самоврядування.

4.2.12. Збори регіональної організації Партії можуть вирішувати будь-які питання та здійснювати повноваження, необхідні для забезпечення статутної діяльності регіональної організації Партії, зокрема й ті, що належать до компетенції інших статутних органів та керівника регіональної організації Партії.

4.2.13. Голова регіональної організації Партії.

Керівником регіональної організації Партії, який здійснює керівництво її діяльністю між Зборами регіональної організації Партії, є Голова регіональної організації Партії.

4.2.14. Голова регіональної організації Партії обирається Зборами регіональної організації Партії за погодженням Стратегічної ради Партії на дворічний строк, з правом переобрання без обмеження кількості строків. Рішення про обрання Голови регіональної організації Партії набуває чинності після його погодження Стратегічною радою Партії.

4.2.15. Голова регіональної організації Партії:

– здійснює поточне керівництво регіональною організацією Партії;

– без довіреності представляє регіональну організацію Партії у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, виборчими комісіями, підприємствами, установами і організаціями, незалежно від форми власності, фізичними особами тощо;

– має право вчиняти дії від імені регіональної організації Партії, зокрема розпоряджатися коштами та майном регіональної організації Партії з правом розпорядчого (першого) підпису;

– має право підпису документів від імені регіональної організації Партії, зокрема фінансових, бухгалтерських документів, договорів та інших правочинів тощо;

– скликає та організовує чергові та позачергові Збори регіональної організації Партії;

– здійснює загальне керівництво виконавчим органом регіональної організації Партії;

– приймає рішення про заснування в установленому законодавством порядку друкованих засобів масової інформації, призначає та звільняє їхніх керівників;

– звітує про свою діяльність на Зборах регіональної організації Партії;

– може скасовувати рішення керівних органів та керівників організацій Партії, що знаходяться в межах території, на яку поширюється діяльність відповідної регіональної організації Партії, якщо вони суперечать чинному законодавству України, Статуту Партії або Програмі Партії, рішенням статутних органів Партії та/або регіональної організації Партії;

– приймає рішення щодо утворення Виконавчого комітету регіональної організації Партії, затверджує Положення про нього;

– приймає на роботу та звільняє з роботи штатних працівників регіональної організації Партії;

– несе відповідальність і звітує про свою діяльність перед членами Партії, зареєстрованими у відповідній регіональній організації Партії, керівними органами Партії та керівниками Партії;

– підписує звіти регіональної організації Партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру;

– у межах статутних повноважень видає накази, довіреності й розпорядження;

– здійснює інші повноваження відповідно до Статуту Партії, Програми Партії та рішень керівних органів Партії та/або регіональної організації Партії.

4.2.16. Виконавчий комітет регіональної організації Партії.

Виконавчим органом регіональної організації Партії є Виконавчий комітет регіональної організації Партії, який утворюється за рішенням Голови регіональної організації Партії та діє на підставі Статуту Партії, Програми Партії та Положення про Виконавчий комітет регіональної організації Партії. Виконавчий комітет регіональної організації партії підконтрольний Голові регіональної організації Партії. Виконавчий комітет регіональної організації Партії очолює Голова Виконавчого комітету регіональної організації Партії, який підзвітний Голові регіональної організації Партії. Голова виконавчого комітету регіональної організації Партії обирається Головою регіональної організації Партії. Діяльність Виконавчого комітету регіональної організації Партії координує Центральний виконавчий комітет Партії.

4.2.17. Повноваження Виконавчого комітету регіональної організації Партії:

– забезпечує реалізацію Статуту Партії та Програми Партії, популяризацію Партії, її програмних документів та ідеології на відповідній території;

– забезпечує підготовку проектів рішень керівних органів регіональної організації Партії;

– забезпечує та організовує виконання рішень керівних органів Партії, регіональної організації Партії;

– здійснює організаційне, правове, інформаційне, матеріально-технічне, фінансово-господарське та інше забезпечення поточної діяльності регіональної організації Партії;

– здійснює інші повноваження відповідно до Статуту Партії, Програми Партії, та рішень керівних органів Партії, відповідної регіональної організації Партії.

4.2.18. Контрольно-ревізійна комісія (ревізор) регіональної організації Партії.

Контрольно-ревізійна комісія (ревізор) регіональної організації Партії є колегіальним або одноосібним контрольно-ревізійним органом регіональної організації Партії, що здійснює внутрішньопартійний фінансовий контроль (аудит) за надходженнями та витратами регіональної організації Партії, а також реалізує інші статутні повноваження.

Контрольно-ревізійна комісія або ревізор регіональної організації Партії обирається Зборами регіональної організації Партії строком на два роки.

У разі обрання колегіального контрольно-ревізійного органу регіональної організації Партії, а саме Контрольно-ревізійної комісії регіональної організації Партії, Збори регіональної організації Партії визначають її кількісний та персональний склад, обирають Голову Контрольно-ревізійної комісії регіональної  організації Партії.

4.2.19. Контрольно-ревізійна комісія регіональної організації Партії працює у формі засідань (зокрема й виїзних), які скликаються головою цієї комісії та є повноважними за присутності більше половини членів Контрольно-ревізійної комісії регіональної організації Партії.

4.2.20. Повноваження Контрольно-ревізійної комісії (ревізора) регіональної організації Партії:

– здійснює контроль за дотриманням Статуту Партії та Програми Партії, чинного законодавства в діяльності відповідної регіональної організації Партії, а також організацій Партії, що знаходяться в межах території, на яку поширюється діяльність відповідної регіональної організації Партії;

– здійснює нагляд за дотриманням Статуту Партії, рішень керівних органів Партії та регіональної організації Партії під час обрання підпорядкованими місцевими організаціями Партії делегатів на Збори регіональної організації Партії;

– зупиняє дію рішень статутних органів (крім Зборів) та керівників організацій Партії, що знаходяться в межах території, на яку поширюється діяльність відповідної регіональної організації Партії, які суперечать Статуту Партії, Програмі Партії, чинному законодавству України або прийняті з їх порушенням;

– координує та контролює діяльність Контрольно-ревізійних комісій (ревізорів) місцевих організацій Партії;

– забезпечує дотримання регіональною організацією Партії вимог законодавства України в частині фінансової та бухгалтерської звітності;

– готує звіти регіональної організації Партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру та подає їх на розгляд Голови регіональної організації Партії;

– забезпечує своєчасне подання звіту регіональної організації Партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру Контрольно-ревізійній комісії Партії;

– несе відповідальність за відповідність оформлення звіту регіональної організації Партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру та включених до нього даних вимогам законодавства, а також за своєчасність підготовки звіту, повноту та достовірність відображеної у ньому інформації;

– забезпечує збір копій усіх документів, що підтверджують відображені у звіті відомості, а також їх подання Контрольно-ревізійній комісії Партії разом зі звітом;

– розглядає пропозиції, скарги й заяви членів Партії, що зареєстровані у відповідній регіональній організації Партії, та приймає рішення щодо них;

– здійснює періодичні ревізії статутної діяльності організації та її органів, а також виконання нею бюджету;

– здійснює інші повноваження відповідно до Статуту Партії, рішень керівних органів Партії та регіональної організації Партії, а також вимог законодавства України.

4.2.21. Рішення Контрольно-ревізійної комісії регіональної організації Партії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів цієї комісії.

Рішення, прийняті Контрольно-ревізійною комісією регіональної організації Партії, оформлюються протоколами та висновками Контрольно-ревізійної комісії регіональної організації Партії. У разі необхідності рішення Контрольно-ревізійної комісії регіональної організації Партії з певного питання порядку денного може оформлятися окремим документом, який підписується головою Контрольно-ревізійної комісії регіональної організації Партії.

Ревізор у межах статутних повноважень приймає рішення та надає висновки.

4.2.22. Контрольно-ревізійна комісія (ревізор) регіональної організації Партії має право на отримання від інших статутних органів регіональної організації Партії та статутних органів місцевих організацій Партії документів, які є необхідними для реалізації наданих їй повноважень.

4.3. Місцеві організації Партії.

4.3.1. Місцевими організаціями Партії є її районні, міські, (у містах обласного значення), а також районні в містах Києві та Севастополі організації.

Місцевій організації Партії безпосередньо підпорядковуються первинні осередки Партії, що знаходяться на території, на яку поширюється її діяльність.

Рішення статутних органів місцевої організації Партії є обов’язковим для первинних осередків Партії, що знаходяться в межах території, на яку поширюється діяльність відповідної місцевої організації Партії.

4.3.2. Місцеві організації Партії здійснюють наступні повноваження:

– забезпечують реалізацію Програми Партії;

– організовують виконання рішень статутних органів Партії та регіональної організації Партії, якій відповідна місцева організація Партії підпорядкована;

– поширюють інформацію про свою діяльність, а також про цілі та завдання Партії;

– захищають свої права й законні інтереси, а також права, свободи та інтереси членів Партії, що перебувають на обліку в відповідній організації Партії;

– забезпечують підвищення професійного рівня та стимулювання саморозвитку членів Партії, що перебувають на обліку в відповідній місцевій організації Партії;

– у передбачених законодавством України порядку та спосіб беруть участь у виборах, висувають кандидатів на місцевих виборах, беруть участь в формуванні складу виборчих комісій;

– вступають в цивільно-правові відносини, набувають та здійснюють майнові права – у випадку реєстрації місцевої організації Партії зі статусом юридичної особи;

– організовують та проводять мирні масові заходи (збори, мітинги, демонстрації, походи, з’їзди, зустрічі, а також інші не заборонені законодавством заходи);

– виробляють стратегію і тактику розв’язання актуальних проблем відповідної території, реалізують їх;

– здійснюють інші передбачені Статутом  напрями діяльності;

– мають інші повноваження, які є необхідними для виконання Статуту Партії та реалізації Програми Партії.

4.3.3. Місцеві організації Партії утворюються на Зборах на підставі рішення Стратегічної ради Партії. Місцеві організації Партії можуть бути зареєстровані зі статусом юридичної особи за рішенням Стратегічної ради Партії в порядку, визначеному чинним законодавством України.

4.3.4. Рішення про припинення діяльності місцевої організації Партії приймається Стратегічною радою Партії.

4.3.5. Статутними органами місцевої організації Партії є керівні, виконавчий та контрольно-ревізійний органи. Рішення статутних органів Партії та регіональної організації Партії, яким відповідна місцева організація Партії підпорядкована, є обов’язковими для виконання місцевою організацією Партії.

4.3.6. Вищим керівним органом місцевої організації Партії є Збори місцевої організації Партії.

4.3.7. Збори місцевої організації Партії скликаються Головою місцевої організації Партії за необхідності, але не рідше одного разу на два роки. Також Збори місцевої організації Партії можуть бути скликані будь-яким керівним органом Партії або регіональною організацією Партії, яким відповідна місцева організація Партії підпорядкована. Орган, що скликає Збори місцевої організації Партії визначає час, дату та місце проведення Зборів місцевої організації Партії, а також рекомендує проект порядку денного.

Збори місцевої організації Партії повноважні приймати рішення за присутності на них більше половини від загальної кількості членів Партії, які перебувають на обліку у відповідній місцевій організації Партії. Норму представництва на Збори місцевої організації Партії встановлює орган, який її скликав. Рішення Зборів місцевої організації Партії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх членів Партії які перебувають на обліку у відповідній місцевій організації Партії.

Рішення Зборів місцевої організації Партії оформлюються протоколом, який підписується головуючим та секретарем, обраними на Зборах місцевої організації Партії. Також за необхідності рішення Зборів місцевої організації Партії з певного питання порядку денного може оформлятися окремим документом, який підписується Головою місцевої організації Партії.

4.3.8. Повноваження Зборів місцевої організації Партії:

– обирають Голову місцевої організації Партії строком на два роки та припиняють його повноваження;

– обирають контрольно-ревізійний орган місцевої організації Партії (Контрольно-ревізійну комісію або ревізора) та припиняють його повноваження;

– обговорюють звіти Голови місцевої організації Партії та Контрольно-ревізійної комісії (ревізора) місцевої організації Партії, дають оцінку їх роботі;

– скасовують рішення інших статутних органів місцевої організації Партії та Голови відповідної місцевої організації Партії а також первинних осередків Партії, що знаходяться в межах території, на яку поширюється діяльність відповідної місцевої організації Партії, якщо вони суперечать законодавству України, Статуту Партії або Програмі Партії, рішенням статутних органів Партії та (або) регіональної організації Партії;

– у разі реєстрації місцевої організації Партії зі статусом юридичної особи, реалізують право власності на майно та кошти, затверджують кошторис (бюджет) місцевої організації Партії;

– відповідно до встановлених норм представництва обирають делегатів на Збори регіональної організації Партії;

– висувають, з наступним погодженням Стратегічною радою Партії – у випадках, передбачених законодавством про місцеві вибори, кандидатів на виборах до органів місцевого самоврядування відповідного рівня, здійснюють інші заходи та процедури, передбачені законодавством про вибори до органів місцевого самоврядування.

4.3.9. Збори місцевої організації Партії можуть вирішувати будь-які питання та здійснювати повноваження, необхідні для забезпечення статутної діяльності місцевої організації Партії, зокрема й ті, що належать до компетенції інших статутних органів місцевої організації Партії.

4.3.10. Голова місцевої організації Партії.

Керівником місцевої організації Партії, який здійснює керівництво її діяльністю між Зборами місцевої організації Партії, є Голова місцевої організації Партії. Голова місцевої організації Партії обирається Зборами місцевої організації Партії на дворічний строк, з правом переобрання без обмеження кількості строків.

4.3.11. Повноваження Голови місцевої організації Партії:

– здійснює поточне керівництво місцевою організацією Партії;

– без довіреності представляє організацію з питань, пов’язаних з діяльністю місцевої організації Партії, у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, виборчими комісіями, підприємствами, установами й організаціями, незалежно від форми власності, фізичними особами тощо;

– має право вчиняти дії від імені місцевої організації Партії, зокрема розпоряджатися коштами та майном місцевої організації Партії з правом розпорядчого (першого) підпису – у разі реєстрації місцевої організації Партії зі статусом юридичної особи;

– має право підпису документів від імені місцевої організації Партії, зокрема фінансових, бухгалтерських документів, договорів та інших правочинів тощо;

– скликає та організовує засідання Зборів місцевої організації Партії, може головувати на таких засіданнях;

– здійснює загальне керівництво виконавчим органом місцевої організації Партії;

– приймає на роботу та звільняє з роботи штатних працівників місцевої організації Партії – у разі реєстрації місцевої організації Партії зі статусом юридичної особи;

– несе відповідальність і звітує про свою діяльність перед членами Партії, що перебувають на обліку в місцевій організації Партії, керівними органами Партії, а також регіональної організації Партії, якій відповідна місцева організація підпорядкована;

– підписує звіти місцевої організації Партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру;

– приймає рішення щодо створення Виконавчого комітету місцевої організації Партії, затверджує Положення про нього;

– у межах статутних повноважень видає накази, довіреності й розпорядження;

– здійснює інші повноваження відповідно до Статуту Партії, Програми Партії та рішень статутних органів Партії та керівних органів відповідних регіональної та місцевої організацій Партії.

4.3.12. Виконавчий комітет місцевої організації Партії.

Виконавчим органом місцевої організації Партії є Виконавчий комітет місцевої організації Партії, який утворюється за рішенням Голови місцевої організації Партії та діє на підставі Статуту Партії, Програми Партії та Положення про Виконавчий комітет місцевої організації Партії. Виконавчий комітет місцевої організації партії підконтрольний Голові місцевої організації Партії. Виконавчий комітет місцевої організації Партії очолює Голова Виконавчого комітету місцевої організації Партії, який підзвітний Голові місцевої організації Партії. Голова виконавчого комітету регіональної організації Партії обирається Головою місцевої організації Партії. Діяльність Виконавчого комітету місцевої організації Партії координує Виконавчий комітет регіональної організації Партії, якій підпорядкована відповідна місцева організація Партії.

4.3.13. Повноваження Виконавчого комітету місцевої організації Партії:

– забезпечує реалізацію Статуту Партії та Програми Партії, популяризацію Партії, її програмних документів та ідеології на відповідній території;

– забезпечує підготовку проектів рішень керівних органів місцевої організації Партії;

– забезпечує та організовує виконання рішень керівних органів Партії, відповідної регіональної організації Партії, місцевої організації Партії;

– здійснює організаційне, правове, інформаційне, матеріально-технічне, фінансово-господарське та інше забезпечення поточної діяльності місцевої організації Партії;

– здійснює інші повноваження відповідно до Статуту Партії, Програми Партії, та рішень керівних органів Партії, відповідної регіональної організації Партії, місцевої організації Партії.

4.3.14. Контрольно-ревізійна комісія (ревізор) місцевої організації Партії.

Контрольно-ревізійна комісія (ревізор) місцевої організації Партії є колегіальним або одноосібним контрольно-ревізійним органом місцевої організації Партії, що здійснює внутрішньопартійний фінансовий контроль (аудит) за надходженнями та витратами місцевої організації Партії, яка набула статусу юридичної особи, а також реалізує інші статутні повноваження.

Контрольно-ревізійна комісія або ревізор обирається Зборами місцевої організації Партії строком на два роки. У разі обрання колегіального контрольно-ревізійного органу місцевої організації Партії, а саме Контрольно-ревізійної комісії місцевої організації Партії, Збори місцевої організації Партії визначають її кількісний та персональний склад, обирають голову Контрольно-ревізійної комісії місцевої організації Партії.

4.3.15. Контрольно-ревізійна комісія місцевої організації Партії працює у формі засідань (зокрема й виїзних), які скликаються головою цієї комісії та є повноважними за присутності більше половини членів Контрольно-ревізійної комісії місцевої організації Партії.

4.3.16.  Повноваження Контрольно-ревізійної комісії (ревізора) місцевої організації Партії:

– здійснює контроль за дотриманням Статуту Партії та Програми Партії, чинного законодавства в діяльності відповідної місцевої організації Партії, а також первинних осередків, що входять до складу цієї організації;

– забезпечує дотримання місцевою організацією Партії вимог законодавства України в частині фінансової та бухгалтерської звітності;

– здійснює перевірку виконання місцевою організацією Партії кошторису (бюджету), у разі його затвердження;

– готує звіти місцевої організації Партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру та подає їх на розгляд Голови місцевої організації Партії;

– забезпечує своєчасне подання звіту місцевої організації Партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру Центральній Контрольно-ревізійній комісії (ревізору) Партії;

– несе відповідальність за відповідністю оформлення звіту місцевої організації Партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру та включених до нього даних вимогам законодавства, а також за своєчасність підготовки звіту, повноту та достовірність відображеної у ньому інформації;

– забезпечує збір копій усіх документів, що підтверджують відображені у звіті відомості, а також їх подання Центральній Контрольно-ревізійній комісії (ревізору) Партії разом зі звітом;

– розглядає пропозиції, скарги та заяви членів Партії, що перебувають на обліку у відповідній організації Партії, й приймає рішення щодо них;

– здійснює періодичні ревізії статутної діяльності місцевої організації Партії та її органів;

– здійснює інші повноваження відповідно до Статуту Партії, рішень керівних органів Партії, регіональної та місцевої організацій Партії, а також вимог законодавства України.

4.3.17. Рішення Контрольно-ревізійної комісії місцевої організації Партії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх членів комісії. Рішення, прийняті Контрольно-ревізійною комісією місцевої організації Партії, оформлюються протоколами та висновками Контрольно-ревізійної комісії місцевої організації Партії.

Ревізор у межах статутних повноважень приймає рішення та надає висновки.

4.3.18. Контрольно-ревізійна комісія (ревізор) місцевої організації Партії має право на отримання від інших статутних органів місцевої організації Партії документів, які є необхідними для реалізації наданих їй повноважень.

4.4. Первинні осередки Партії.

4.4.1. Первинні осередки Партії – є структурними утвореннями Партії, що утворюються за рішенням Голови місцевої організації Партії чи Голови регіональної організації Партії або за рішенням Стратегічної ради Партії. Первинні осередки Партії можуть утворюватися на території сіл, селищ, міст (у містах районного значення), мікрорайонів, кварталів, вулиць тощо.

4.4.2. Повноваження Первинних осередків Партії:

– забезпечують реалізацію Програми Партії;

– забезпечують виконання Статутних вимог членами Партії, що перебувають на обліку у відповідному первинному осередку Партії;

– організовують виконання рішень статутних органів Партії, регіональної та/або місцевої організації Партії, якій відповідний первинний осередок Партії підпорядкований;

– поширюють інформацію про свою діяльність, а також про цілі та завдання Партії;

– захищають свої права й законні інтереси, а також права, свободи та інтереси членів Партії, що перебувають на обліку в відповідній організації Партії;

– забезпечують підвищення професійного рівня та стимулювання саморозвитку членів Партії, що перебувають на обліку в відповідній організації Партії;

– у передбачених законодавством України порядку та спосіб беруть участь у виборах, висувають кандидатів на місцевих виборах, беруть участь в формуванні складу виборчих комісій;

– організовують та проводять мирні масові заходи (збори, мітинги, демонстрації, походи, з’їзди, зустрічі, а також інші не заборонені законодавством заходи);

– виробляють стратегію і тактику розв’язання актуальних проблем відповідної території, реалізують їх;

– здійснюють інші передбачені Статутом Партії напрями діяльності;

– мають інші повноваження, які є необхідними для виконання Статуту Партії та реалізації Програми Партії.

4.4.3. Первинні осередки Партії утворюються і діють без статусу юридичної особи і реєструють свою діяльність шляхом письмового повідомлення про утворення уповноваженого органу державної влади в порядку, визначеному чинним законодавством України. Про своє утворення первинні осередки Партії у строк, визначений законодавством, повідомляють відповідні місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.

4.4.4. Рішення про припинення діяльності первинного осередку Партії приймається Загальними зборами відповідного первинного осередку Партії за погодженням з Стратегічною радою Партії.

4.4.5. Статутними органами первинного осередку Партії є керівні та контрольно-ревізійний органи. Рішення статутних органів Партії, відповідної регіональної організації Партії, відповідної місцевої організації Партії є обов’язковими для виконання первинним осередком Партії.

4.4.6. Вищим керівним органом первинного осередку Партії є Загальні збори.

4.4.7. Загальні збори первинного осередку Партії скликаються Головою первинного осередку Партії за необхідності, але не рідше одного разу на два роки. Також Загальні збори  первинного осередку Партії можуть бути скликані будь-яким керівним органом Партії або регіональної чи місцевої організації Партії, якій відповідний первинний осередок  Партії підпорядкований. Орган, що скликає Загальні збори первинного осередку Партії визначає час, дату та місце проведення Загальних зборів, а також рекомендує проект порядку денного.

Загальні збори первинного осередку Партії повноважні приймати рішення за присутності на них більше половини від загальної кількості членів Партії, які перебувають на обліку у відповідному первинному осередку Партії. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх членів Партії, які перебувають на обліку у відповідному первинному осередку Партії.

Рішення Загальних зборів первинного осередку Партії оформлюються протоколом, який підписується головуючим та секретарем, обраними на Загальних зборах. Також за необхідності рішення Загальних зборів з певного питання порядку денного може оформлятися окремим документом, який підписується Головою первинного осередку Партії.

4.4.8. Повноваження Загальних зборів первинного осередку Партії:

– обирають Голову первинного осередку Партії на дворічний строк, припиняють його повноваження;

– обирають контрольно-ревізійний орган первинного осередку Партії (Ревізора) на дворічний строк,припиняють його повноваження;

– обговорюють звіти Голови первинного осередку Партії та Ревізора, дають оцінку їх роботі;

– скасовують рішення інших статутних органів відповідного первинного осередку Партії та Голови первинного осередку Партії, якщо вони суперечать чинному законодавству України, Статуту Партії або Програмі Партії, рішенням керівних органів організацій Партії вищого рівня та керівних органів Партії;

– забезпечують ведення обліку членів Партії в первинному осередку Партії;

– відповідно до встановлених норм представництва обирають делегатів на Збори місцевої організації Партії;

– висувають, з наступним погодженням Стратегічною радою Партії – у випадках, передбачених законодавством про місцеві вибори, кандидатів на виборах до органів місцевого самоврядування відповідного рівня, здійснюють інші заходи та процедури, передбачені законодавством про вибори до органів місцевого самоврядування;

4.4.9. Загальні збори первинного осередку Партії можуть вирішувати будь-які питання та здійснювати повноваження, необхідні для забезпечення статутної, зокрема й ті, що належать до компетенції інших статутних органів первинного осередку Партії.

4.4.10. Голова первинного осередку Партії.

Керівником первинного осередку Партії, який здійснює керівництво її діяльністю між Загальними зборами, є Голова первинного осередку Партії. Голова первинного осередку Партії обирається Загальними зборами первинного осередку Партії на дворічний строк, з правом переобрання без обмеження кількості строків.

4.4.11. Голова первинного осередку Партії:

– здійснює поточне керівництво первинним осередком Партії;

– без довіреності представляє первинний осередок Партії з питань, пов’язаних з діяльністю первинного осередку Партії, у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, виборчими комісіями, підприємствами, установами й організаціями, незалежно від форми власності, фізичними особами тощо;

– має право підпису документів від імені первинного осередку Партії;

– скликає та організовує засідання Загальних зборів первинного осередку Партії, може головувати на таких засіданнях;

– несе відповідальність і звітує про свою діяльність перед членами Партії, що перебувають на обліку в первинному осередку Партії, керівними органами Партії, організаціями Партії вищого рівня;

– веде облік членів Партії в первинному осередку;

– у межах статутних повноважень видає накази, довіреності й розпорядження;

– здійснює інші повноваження відповідно до Статуту Партії, Програми Партії та рішень статутних органів Партії та керівних органів відповідних організацій Партії вищого рівня.

4.4.12. Ревізор первинного осередку Партії є одноосібним контрольно-ревізійним органом первинного осередку Партії.

Ревізор обирається Загальними зборами первинного осередку Партії строком на два роки.

4.5.13. Ревізор первинного осередку Партії:

– здійснює контроль за дотриманням Статуту Партії та Програми Партії, чинного законодавства в діяльності первинного осередку Партії;

– розглядає пропозиції, скарги та заяви членів Партії, що перебувають на обліку у відповідній організації Партії, й приймає рішення щодо них;

– зупиняє дію рішення Загальних зборів первинного осередку Партії та/або Голови первинного осередку Партії в разі, якщо такі рішення суперечать законодавству України, Статуту Партії чи Програмі Партії;

– у межах своїх повноважень приймає рішення та надає висновки.

4.3.18. Ревізор має право на отримання від керівного органу первинного осередку Партії документів, які є необхідними для реалізації наданих йому повноважень.

5. СТАТУТНІ ОРГАНИ ПАРТІЇ

5.1. Статутними органами Партії є:

– керівні органи Партії;

– виконавчий орган Партії;

– контрольно-ревізійний орган Партії.

5.2. Рішення статутних органів Партії є обов’язковими для виконання всіма організаціями Партії та її первинними осередками.

6. КЕРІВНІ ОРГАНИ ПАРТІЇ

6.1. Керівними органами Партії є: З’їзд Партії, Стратегічна рада Партії, Політична рада Партії, Голова Партії.

6.1.1. З’їзд Партії.

З’їзд Партії є її вищим керівним органом. Черговий З’їзд Партії скликається Стратегічною радою Партії не рідше одного разу на три роки. Стратегічна рада Партії встановлює норму представництва, дату, час та місце проведення З’їзду Партії.

6.1.2. Позачерговий З’їзд Партії може бути скликаний за ініціативою Стратегічної ради Партії або на вимогу не менше половини регіональних організацій Партії. У випадку скликання Позачергового З’їзду Партії на вимогу регіональних організацій Партії, його скликання відбувається за рішенням Стратегічної ради Партії не пізніше місячного строку з дня одержання Стратегічною радою Партії оригіналів протоколів регіональних організацій Партії, що вимагають скликання Позачергового З’їзду Партії.

6.1.3. З’їзд Партії, як вищий керівний орган Партії, може розглянути будь-яке питання діяльності Партії і прийняти рішення щодо нього.

6.1.4. Делегати З’їзду Партії обираються на Зборах регіональних організацій Партії, відповідно до норм представництва, встановлених Стратегічною радою Партії. Делегатами за Статутом є: Голова Партії, Перший заступник голови Партії, заступники голови Партії, Голова Центрального виконавчого комітету Партії, Голова Центральної контрольно-ревізійної комісії Партії, народні депутати – члени партії.

6.1.5. З’їзд Партії є повноважним, якщо для участі в ньому зареєструвалося більше половини обраних делегатів.

6.1.6. Рішення про внесення змін до Статуту Партії, Програми Партії, про припинення діяльності Партії приймаються кваліфікованою більшістю, не менше, ніж 3/4 від кількості делегатів, зареєстрованих для участі в З’їзді Партії. Всі інші рішення приймаються простою більшістю голосів від кількості делегатів, зареєстрованих для участі в З’їзді Партії.

6.1.7. Процедура голосування визначається З’їздом Партії.

6.1.8. Повноваження З’їзд Партії:

– визначає політику Партії, стратегію і напрями її діяльності;

– затверджує Статут Партії та зміни до нього;

– затверджує Програму Партії, інші програмні документи Партії, а також зміни та доповнення до них;

– визначає кількісний та персональний склад Стратегічної ради Партії, обирає її членів строком на два роки, припиняє їх повноваження;

– визначає кількісний та персональний склад Політичної ради Партії, обирає її членів строком на два роки, припиняє їх повноваження;

– висуває кандидатів від Партії у народні депутати України;

– висуває кандидата від Партії на виборах Президента України, або визначається щодо підтримки іншого кандидата;

– висуває кандидатів від Партії у народні депутати України  або (у разі входження Партії до складу блоку) затверджує список кандидатів у народні депутати України від Партії з урахуванням розміру квот,   що   визначає   мінімальний   рівень представництва  жінок  і чоловіків у виборчому списку кандидатів  народні  депутати  України від партії у загальнодержавному окрузі, і який має становити не менше 30 відсотків загальної кількості кандидатів у виборчому списку;

– приймає рішення про продовження повноважень делегатів З’їзду та проведення З’їзду в кілька етапів;

– шляхом таємного голосування обирає Голову Партії терміном на два роки простою більшістю голосів;

– припиняє повноваження Голови Партії;

– заслуховує звіти та оцінює роботу Стратегічної ради Партії та Політичної ради Партії;

– заслуховує та затверджує звіти Контрольно-ревізійної комісії Партії;

– обирає членів та Голову Контрольно-ревізійної комісії Партії терміном на два роки, припиняє їх повноваження;

– приймає рішення про реорганізацію Партії;

– приймає рішення про ліквідацію (саморозпуск) Партії, визначає чисельний склад Ліквідаційної комісії та обирає її членів;

– розглядає скарги на рішення керівних органів, посадових осіб, контрольно-ревізійних органів Партії;

– приймає рішення щодо об’єднання Партії з іншими політичними партіями.

6.1.9. З’їзд Партії може скасувати рішення інших статутних органів Партії, а також статутних органів організацій Партії та первинних осередків Партії;

6.1.10. Рішення З’їзду є обов’язковими для виконання всіма статутними органами Партії, регіональними,місцевими організаціями Партії, та первинними осередками Партії.

6.1.11. Рішення З’їзду Партії оформлюються протоколом, який підписується головуючим та секретарем, обраними на З’їзді Партії. Також за необхідності рішення З’їзду Партії з певного питання порядку денного може оформлятися окремим документом, який підписується Головою Партії.

6.2. Стратегічна рада Партії.

6.2.1. У період між З’їздом діяльністю Партії керує Стратегічна рада Партії.

6.2.2. Стратегічна рада Партії утворюється шляхом затвердження її кількісного та персонального складу З’їздом Партії з терміном повноважень на два роки або до наступного З’їзду Партії. До складу Стратегічної ради Партії входять за посадою: Голова Партії, Перший заступник голови Партії та Голова Центрального виконавчого комітету Партії, інші члени. Члени Стратегічної ради Партії обираються З’їздом Партії з наданням повноважень терміном на два роки, з правом переобрання без обмеження кількості строків.

6.2.3. Засідання Стратегічної ради Партії проводиться не рідше одного разу на три місяці і є повноважним за присутності більше половини членів Стратегічної ради Партії.

6.2.4. Рішення Стратегічної ради Партії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини від загальної кількості присутніх на засіданні членів Стратегічної ради Партії.

6.2.5. Повноваження Стратегічної ради Партії:

– організує виконання рішень З’їзду Партії, в період між ним визначає напрями діяльності Партії;

– оцінює політичну ситуацію, виробляє стратегію й тактику діяльності Партії, робить від її імені заяви;

– може призначати загальнопартійне дорадче опитування (партійний референдум);

– за поданням Голови Партії призначає Першого заступника, Заступників Голови Партії, Голову Центрального виконавчого комітету Партії строком на два роки, припиняє їх повноваження;

– затверджує символіку партії;

– затверджує мінімальний розмір та порядок сплати членських внесків;

-приймає рішення про утворення/припинення діяльності регіональних, місцевих організацій Партії, може приймати рішення про утворення/припинення діяльності первинних осередків Партії, координує їхню роботу, здійснює оперативне керівництво ними, може скасовувати рішення статутних органів організацій Партії та первинних осередків Партії;

– може ухвалювати рішення про прийняття нових членів Партії;

– припиняє членство в Партії її членів;

– скликає та організує З’їзд Партії, встановлює норму представництва делегатів від регіональних організацій Партії;

– може приймати рішення про необхідність набуття регіональними організаціями Партії або місцевими організаціями Партії статусу юридичної особи;

– взаємодіє з іншими політичними партіями, громадськими об’єднаннями, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форм власності та підпорядкування як в Україні, так і за кордоном, а також з фізичними особами;

– погоджує кандидатури Голів регіональних організацій Партії;

– може припиняти повноваження Голови регіональної, місцевої організацій Партії та первинних осередків Партії, одночасно призначивши виконуючого обов’язки Голови відповідної організації Партії чи первинного осередку Партії;

– визначає матеріально відповідальних осіб, затверджує та забезпечує щорічне оприлюднення кошторису (бюджету) Партії, а також звітів про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру;

– приймає рішення про заснування партійних засобів масової інформації, призначає та звільняє їхніх керівників;

– може делегувати частину своїх повноважень Голові Партії;

– затверджує зразки партійного квитка та партійну символіку (гімн, прапор, розпізнавальний знак, девіз, тощо);

– затверджує положення щодо діяльності виконавчих та контрольно-ревізійних органів Партії;

– затверджує інші документи, що стосуються діяльності Партії;

– здійснює інші повноваження відповідно до Статуту Партії, Програми Партії та чинного законодавства України.

6.2.6. У разі призначення Стратегічною Радою Партії виконуючого обов’язки Голови регіональної, місцевої організації Партії або первинного осередку Партії, ця особа тимчасово, до моменту обрання Голови, здійснює передбачені Статутом повноваження Голови відповідної організації Партії, чи первинного осередку Партії.

6.2.7. Рішення, прийняті Стратегічною Радою Партії, оформлюються протоколом засідання Стратегічної ради Партії, який підписується головуючим та секретарем, обраними на засіданні Стратегічної ради Партії. Також за необхідності рішення Стратегічної ради Партії з певного питання порядку денного може оформлятися окремим документом, який підписується Головою Партії.

6.3. Політична рада Партії:

6.3.1. Політична рада Партії є керівним органом Партії. Членів Політичної ради Партії обирають З’їздом Партії з терміном повноваження на два роки. До складу Політичної ради Партії за посадою входять: Голова Партії, Перший заступник Голови Партії, заступники Голови Партії, Голова Центрального виконавчого комітету партії, народні депутати поточного скликання – члени Партії. Члени Політичної ради Партії обираються З’їздом Партії з наданням повноважень терміном на два роки, з правом переобрання без обмеження кількості строків.

6.3.2. Засідання Політичної ради Партії проводиться не рідше одного разу на рік і є повноважним за присутності більше половини членів Політичної ради Партії.

6.3.3. Рішення Політичної ради Партії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини від загальної кількості присутніх на засіданні членів Політичної ради Партії.

6.3.4. Засідання Політичної ради Партії скликає Голова Партії або Стратегічна рада Партії.

6.3.5. У засіданнях Політичної ради Партії мають право брати участь з правом дорадчого голосу члени Центральної контрольно-ревізійної комісії Партії.

6.3.6. Повноваження Політичної ради Партії:

– визначає функціональні обов’язки членів Політичної ради Партії;

– може ухвалювати рішення щодо прийняття до Партії нових членів;

– має право призначити звітно-виборні Збори організацій Партії, а також приймати рішення про створення організаційного комітету для підготовки таких Зборів;

– приймає рішення про перереєстрацію членів Партії в окремих організаціях Партії;

– готує проект виборчого списку Партії на виборах народних депутатів України або пропозиції до виборчого списку блоку, до якого входить Партія, та подає його на затвердження З’їзду Партії;

– сприяє діяльності фракції Партії (блоку, до складу якого входить Партія) у Верховній Раді України;

– організовує взаємодію з іншими політичними партіями;

– координує взаємодію народних депутатів України – членів Партії з організаціями Партії, фракціями Партії (блоку, до складу якого входить Партія) у місцевих радах, представниками Партії в органах державної влади;

– заслуховує інформацію голів регіональних, місцевих організацій Партії, первинних осередків Партії про діяльність організації, первинного осередку;

– здійснює інші повноваження відповідно до Статуту Партії.

6.4. Голова Партії.

6.4.1. Голова Партії обирається шляхом таємного голосування З’їздом Партії терміном на два роки.

6.4.2. Повноваження Голови Партії:

– представляє Партію, робить заяви від її імені;

– без довіреності представляє Партію у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, виборчими комісіями, підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форм власності та підпорядкування як в Україні, так і за кордоном, а також з фізичними особами;

– має право вчиняти від імені Партії правочини, діяти від імені Партії, зокрема має право розпоряджатися коштами та майном Партії з правом розпорядчого (першого) підпису;

– має право підпису документів від імені Партії, зокрема фінансових, бухгалтерських документів, правочинів, договорів, угод, звітів та інших актів;

– скликає та організовує засідання Стратегічної ради Партії, Політичної ради Партії;

– у межах статутних повноважень видає накази, довіреності й розпорядження;

– може подавати кандидатуру на посаду Голови Центрального виконавчого комітету Партії;

– вносить пропозицію про припинення повноважень Голови Центрального виконавчого комітету Партії;

– здійснює інші повноваження відповідно до Статуту.

7. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ПАРТІЇ

7.1. Для забезпечення статутної діяльності Партії за рішенням Стратегічної ради Партії утворюється Центральний виконавчий комітет Партії, який є центральним виконавчим органом Партії.

7.2. Центральний виконавчий комітет Партії діє на підставі Статуту Партії, Програми Партії та Положення про нього, яке затверджується Стратегічною радою Партії.

7.3. Центральний виконавчий комітет Партії підконтрольний Голові Партії та Стратегічній раді Партії.

7.4. Повноваження Центрального виконавчого комітету Партії:

– забезпечує та організовує виконання рішень керівних органів Партії;

– здійснює ведення поточної фінансово-господарської діяльності Партії;

– здійснює організаційне, правове, інформаційне, ідеологічно-медійне, матеріально-технічне, фінансово-господарське та інше забезпечення поточної діяльності Партії;

– взаємодіє з регіональними організаціями Партії, місцевими організаціями Партії, та первинними осередками Партії, координує діяльність Виконавчих комітетів регіональних організацій Партії;

– веде облік регіональних та місцевих організацій Партії та первинних осередків Партії;

– здійснює інші повноваження, визначені цим Статутом та Положенням про Виконавчий комітет Партії.

7.5. Голова Центрального Виконавчий комітету Партії.

Центральний виконавчий комітет Партії очолює Голова Центрального виконавчого комітету Партії. Голова Центрального Виконавчого комітету Партії є посадовою особою Партії, з правом підпису документів фінансового характеру.

7.6. Голова Центрального виконавчого комітету Партії обирається на посаду та його повноваження припиняються рішенням Стратегічної ради Партії за поданням Голови Партії. Голова Центрального виконавчого комітету Партії обирається на п’ятирічний строк, з правом переобрання без обмеження кількості строків.

7.7. Голова Центрального виконавчого комітету Партії за посадою є Заступником Голови Партії, входить до складу Стратегічної ради Партії та Політичної ради Партії.

7.8. Повноваження Голови Центрального виконавчого комітету Партії:

– без доручення представляє Партію у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, виборчими комісіями, підприємствами, установами, організаціями та іншими юридичними особами, незалежно від форм власності та підпорядкування, фізичними особами, як в Україні, так і за кордоном;

– у разі відсутності Голови Партії має право вчиняти дії від імені Партії, зокрема розпоряджатися коштами та майном Партії з правом розпорядчого (першого) підпису;

– має право підписувати документи від імені Партії, зокрема фінансові, бухгалтерські документи, звіти, укладати договори, угоди та інші правочини;

– затверджує організаційну структуру Центрального виконавчого комітету Партії, штатний розпис і посадові інструкції штатних працівників Партії;

– вирішує питання про залучення аудиторської фірми для проведення зовнішнього незалежного фінансового аудиту звітності про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру;

– приймає на роботу та звільняє з роботи штатних працівників Партії, на яких поширюється дія чинного законодавства про працю, соціальне забезпечення та соціальне страхування;

– у разі відсутності Голови Партії, має право скликати та організовувати засідання Стратегічної ради Партії або Політичної ради Партії.

– у межах статутних повноважень видає накази, довіреності й розпорядження.

8. КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНИЙ ОРГАН ПАРТІЇ

8.1. Контрольно-ревізійна комісія Партії.

Контрольно-ревізійна комісія Партії є колегіальним контрольно-ревізійним органом Партії, що здійснює внутрішньопартійний фінансовий контроль (аудит) за надходженнями та витратами Партії, її регіональних та місцевих організацій Партії, які зареєстровані зі статусом юридичної особи, а також реалізує інші статутні повноваження.

8.2. Кількісний склад Контрольно-ревізійної комісії Партії визначається, а персональний її склад обирається З’їздом Партії на п’ятирічний строк, з правом переобрання без обмеження кількості строків. Повноваження Контрольно-ревізійної комісії Партії припиняються З’їздом Партії.

8.3. Повноваження Контрольно-ревізійної комісії Партії:

– розглядає заяви про порушення членами Партії, організаціями Партії, їх статутними органами норм Статуту та законодавства України, вносить пропозиції з цього приводу відповідним керівним органам Партії;

– розглядає внутрішньопартійні конфліктні ситуації та виносить свої рекомендації щодо їх вирішення;

– здійснює контроль за відповідністю рішень статутних органів Партії, організацій Партії положенням Статуту та законодавству України;

– зупиняє виконання рішень керівних органів Партії (крім З’їзду) та керівників Партії, статутних органів організацій Партії та первинних осередків, якщо вони суперечать Статуту Партії, Програмі Партії або законодавству України та/або були прийняті з їх порушеннями;

– координує та контролює діяльність Контрольно-ревізійних комісій (ревізорів) регіональних та місцевих організацій Партії;

– перевіряє виконання кошторису (бюджету) Партії;

– проводить щорічний внутрішній фінансовий контроль (аудит) за надходженнями та витратами Партії, її регіональних та місцевих організацій Партії, які зареєстровані зі статусом юридичної особи;

– забезпечує дотримання Партією вимог законодавства України в частині фінансової та бухгалтерської звітності;

– забезпечує підготовку звітів Партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру та подає їх на підпис керівнику Партії;

– забезпечує збір копій усіх документів, що підтверджують відображені у звіті відомості;

– звітує перед З’їздом Партії про результати своєї діяльності;

– здійснює інші повноваження відповідно до Статуту Партії, рішень керівних органів Партії, а також вимог законодавства України.

8.4. Керівництво Контрольно-ревізійною комісією Партії здійснює Голова Контрольно-ревізійної комісії Партії.

8.5. Засідання Контрольно-ревізійної комісії Партії скликаються її Головою у разі необхідності та є повноважними за присутності більше половини членів Контрольно-ревізійної комісії Партії.

Рішення Контрольно-ревізійної комісії Партії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини від загальної кількості присутніх на засіданні членів.

Рішення, прийняті Контрольно-ревізійною комісією Партії, оформлюються протоколами засідань та висновками Контрольно-ревізійної комісії Партії.

У разі необхідності рішення Контрольно-ревізійної комісії Партії з певного питання порядку денного може оформлятися окремим документом, який підписується Головою Контрольно-ревізійної комісії Партії.

8.6. Рішення, прийняті Контрольно-ревізійною комісією Партії, є обов’язковими для виконання Контрольно-ревізійними комісіями (ревізорами) регіональних та місцевих організацій Партії, а також ревізорами первинних осередків Партії.

Контрольно-ревізійна комісія Партії має право на отримання від інших статутних органів Партії та статутних органів організацій Партії, первинних осередків Партії документів, які є необхідними для реалізації наданих їй повноважень.

9. КОШТИ ТА МАЙНО ПАРТІЇ

9.1. Партія є неприбутковою організацією, яка утворена та зареєстрована в порядку, визначеному Законом України «Про політичні партії в Україні», який регулює її діяльність. Доходи (прибутки) Партії використовуються виключно для фінансування її видатків на утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

9.2. Партія для здійснення своїх статутних завдань має право володіти, користуватися та розпоряджатися рухомим і нерухомим майном, коштами, обладнанням, транспортом, набуття яких не забороняється законами України. Партія може орендувати (мати на іншому праві користування) необхідне рухоме та нерухоме майно.

9.3. Джерелами коштів і майна Партії та її організацій, які зареєстровані зі статусом юридичної особи, є:

– внески на підтримку Партії (грошові кошти чи інше майно, переваги, пільги, послуги, позики (кредити), нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального або негрошового характеру, у тому числі членські внески членів Партії, спонсорство третіми особами заходів чи іншої діяльності на підтримку Партії, товари, роботи, послуги, надані або отримані безоплатно чи на пільгових умовах (за ціною, нижчою за ринкову вартість ідентичних або подібних робіт, товарів та послуг на відповідному ринку), отримані Партією та її організацією, пов’язаною особою Партії чи її організації, висунутим Партією чи її організацією кандидатом на виборах народних депутатів України, виборах Президента України, місцевих виборах (шляхом перерахування або переказування до виборчого фонду на відповідних виборах) або надані Партії, її організації, пов’язаній особі Партії чи її організації, висунутому Партією чи її організацією кандидату на виборах народних депутатів України, виборах Президента України, місцевих виборах (шляхом перерахування або переказування до виборчого фонду на відповідних виборах);

– майно, придбане за власні кошти Партії;

– пасивні доходи;

– державне фінансування статутної діяльності Партії у порядку, встановленому законодавством України;

– державне фінансування у формі відшкодування витрат Партії, пов’язаних з фінансуванням передвиборної агітації у випадках та порядку, передбаченому законодавством України;

– інші надходження, не заборонені законодавством України.

9.4. Не допускається здійснення внесків на підтримку Партії:

– органами державної влади та органами місцевого самоврядування;

– державними та комунальними підприємствами, установами та організаціями, а також юридичними особами, в яких не менше десяти відсотків статутного капіталу або прав голосу прямо або опосередковано належать державі, органам місцевого самоврядування чи нерезидентам або кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»;

– іноземними державами, іноземними юридичними особами, іноземцями та особами без громадянства, а також юридичними особами, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є іноземці чи особи без громадянства;

– незареєстрованими громадськими об’єднаннями, благодійними та релігійними об’єднаннями (організаціями);

– громадянами України, які не досягли 18-річного віку, громадянами України, яких судом визнано недієздатними, а також анонімними особами або особами під псевдонімом;

– іншими політичними партіями;

– фізичними та юридичними особами, з якими укладено договір про закупівлю робіт, товарів чи послуг для забезпечення потреб держави або територіальної громади згідно із Законом України «Про здійснення державних закупівель», протягом строку дії такого договору та протягом одного року після припинення його, крім випадків, якщо загальна сума коштів, отримана за таким договором протягом строку дії договору та протягом двох років після припинення його дії, не перевищує 10 відсотків загальної суми доходу фізичної або юридичної особи за відповідний період;

– фізичними та юридичними особами, які мають непогашений податковий борг.

9.5. Граничні розміри внесків на діяльність Партії встановлюється законодавством.

9.6. Повноваження власника щодо майна, зокрема коштів, що є власністю Партії, здійснюються згідно зі Статутом Партії. Функції з оперативного господарського управління коштами та майном Партії та організацій Партії, які мають статус юридичної особи, здійснюють відповідно Центральний виконавчий комітет Партії та виконавчі комітети відповідних організацій Партії в порядку, встановленому Політичною радою Партії.

9.7. Партія щоквартально, не пізніше ніж на сороковий день після закінчення звітного кварталу, зобов’язана подати до Національного агентства з питань запобігання корупції у паперовій формі (за підписом керівника Партії, засвідченим печаткою Партії), а також на електронному носії звіт Партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за відповідний квартал, а також оприлюднює такий звіт на своєму офіційному веб-сайті у цей самий строк.

9.8. Доходи (прибутки), майно Партії та її організацій або їх частини не підлягають розподілу між її засновниками, учасниками, членами, працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членами органів управління та іншими пов’язаними з ними особами.

Партія та її організації, які в установленому порядку зареєстровані зі статусом юридичної особи, ведуть бухгалтерську звітність у встановленому порядку, проводять щорічний внутрішній фінансовий аудит своєї діяльності, а також проходять зовнішній незалежний фінансовий аудит у випадках, передбачених законодавством України.

9.9. Партія, а також її організації, які зареєстровані зі статусом юридичної особи, зобов’язані відкрити рахунки в установах банків України, на які перераховуються всі кошти у безготівковій формі, які набуваються Партією чи її організаціями.

9.10. Грошові внески на користь Партії, її організацій, які зареєстровані зі статусом юридичної особи, здійснюються через банківські операції.

9.11. У передбачених законодавством України випадках Партія залучає аудиторську фірму для проведення зовнішнього незалежного фінансового аудиту звітності про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

Договір на проведення аудиту укладається з аудиторською фірмою на підставі розпорядження Голови Партії про її залучення, із дотриманням передбачених законодавством України вимог.

9.12. Збитки, завдані Партії, організації Партії, що має статус юридичної особи, внаслідок порушення її майнових прав громадянами, юридичними особами, органами державної влади та місцевого самоврядування, відшкодовуються у передбаченому законодавством порядку.

10. ПРАВОВИЙ СТАТУС

 

10.1. Партія, регіональні організації Партії, а також, за рішенням Стратегічної ради Партії, місцеві організації Партії можуть набувати статусу юридичної особи з часу державної реєстрації в установленому законодавством порядку.

10.2. Партія, організації Партії, які є юридичними особами, зобов’язані мати рахунки в банку, печатки, штампи та бланки, зразки яких затверджує Стратегічна рада Партії.

10.3. Партія, організації Партії, які мають статус юридичної особи, несуть самостійну фінансову та іншу відповідальність за свою господарську діяльність і не несуть цивільно-правової відповідальності за зобов‘язання одне одного та будь-яких інших юридичних осіб.

10.4. Партія, організації Партії, які мають статус юридичної особи, мають власний баланс, ведуть бухгалтерську та іншу звітність, передбачену законодавством, реєструються в державних органах та здійснюють платежі в порядку і обсягах, визначених законодавством.

10.5. Партія може засновувати засоби масової інформації відповідно до чинного законодавства. Регіональна організація Партії може засновувати засоби масової інформації відповідно до чинного законодавства за згодою Стратегічної ради Партії.

11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПАРТІЇ. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПАРТІЇ

11.1. Партія може припинити свою діяльність шляхом реорганізації чи ліквідації (саморозпуску) за рішенням З‘їзду Партії у порядку, визначеному цим Статутом, або у інших випадках та у порядку, встановлених законодавством.

11.2. Рішення про реорганізацію чи саморозпуск Партії приймає З’їзд Партії, якщо за нього проголосувало більш ніж 3/4 від кількості делегатів, зареєстрованих для участі в З’їзді.

11.3. Ліквідація (саморозпуск) Партії передбачає припинення діяльності всіх її статутних органів, організацій та осередків Партії.

11.3.1. Ліквідаційну комісію створює З‘їзд Партії, який прийняв рішення про ліквідацію (саморозпуск) Партії.

11.3.2. Ліквідаційна комісія після задоволення усіх законних вимог кредиторів вирішує питання про кошти та майно Партії, які не можуть при цьому перерозподілятись між членами Партії.

11.3.3. У разі припинення (у результаті ліквідації, реорганізації, саморозпуску, злиття, поділу, приєднання або перетворення) Партії її активи можуть бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету України.

11.3.4. Якщо рішення про ліквідацію Партії прийняте в судовому порядку, всі майнові, фінансові та інші питання, пов‘язані з її ліквідацією, вирішуються відповідно до рішення суду.

11.4. Порядок здійснення реорганізації Партії визначає З‘їзд Партії, який прийняв рішення про реорганізацію Партії.

Усі майнові та фінансові питання, пов‘язані з реорганізацією Партії, вирішує З‘їзд Партії.

Організаційні та інші питання, пов’язані з реорганізацією Партії, вирішує Політична рада Партії.

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТА ПРОГРАМИ ПАРТІЇ

12.1. Зміни до Статуту та Програми Партії приймає З’їзд Партії не менше, ніж 3/4 від кількості делегатів, зареєстрованих для участі в З’їзді.

12.2. Про внесені за рішенням З’їзду Партії зміни до Статуту та Програми Партії Партія повідомляє органи державної реєстрації у передбачений порядок та термін встановлений Законом України “Про реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”.