Головна   »   Програма

Програма

ПРОЕКТ

Програма Європейської партії України
«Соціал-лібералізм в політиці – благополуччя в суспільстві»

Введення
Соціал-лібералізм – це філософська, політична та економічна теорія, а також ідеологія, яка виходить з положення про те, що індивідуальні свободи людини є правовим базисом розвитку суспільства і економічного порядку.

Ми, Європейська партія України, є рупором основних філософських ідей витоків лібералізму Дж. Локка, Ш. Монтеск’є, А. Сміта, І. Канта про пріоритет прав і свобод людини, народний суверенітет і громадянське суспільство.

Ми сповідуємо основні сучасні ліберальні постулати Карла Поппера, Бертрана де Жувенеля, Майкла Полані. Ми беремо за основу соціал-ліберальну філософію і систему цінностей Джона Ролза, і політико – правові погляди суспільного розвитку Юргена Хабермаса.
Ми слідуємо основним пріоритетам, встановленими суспільством «Мон Пелерин», які об’єднують сучасних економістів, філософів, журналістів, підприємців, що підтримують принципи та ідеї класичного соціал-лібералізму. Ми приймаємо завдання і цілі Ліберального Інтернаціоналу.

Ми ідентифікуємо себе з поняттями:
• приватної власності, як необхідної умови індивідуальної свободи;
• вільного ринку, конкуренції і підприємництва, рівності можливостей;
• поділу влади, стримувань і противаг;
• ідеї особистої свободи, не скутої рамками традицій, забобонів і стереотипів;
• самоцінності індивіда і відповідальності за свої дії;
• правової держави з принципами рівності всіх громадян перед законом, терпимості і Захисту прав меншин згідно ст.3,21,24,24,28 і 32 Конституції України;
• уряду, який врівноважує шанси і забезпечує рівні стартові позиції для всіх громадян;
• гарантії основних прав і свобод особистості (совісті, слова, зборів, створення асоціацій і партій);
• загального виборчого права;
• космополітичного громадянства, як інструменту інтернаціоналізації поза рамками національних держав в епоху глобалізації;
• політичного ідеалізму в міжнародних відносинах, де пріоритетом є колективна безпека;
• соціал-лібералізму, не лише як політичного явища, а швидше як етичного сприйняття світу, поняття, яке прямо корелюється з рівнем освіченості людини;
• соціал-лібералізм – це ліберальні економічні реформи, які дають найвищі соціальні стандарти в розвитку суспільства.

Разворот_1_final

Ми, Європейська партія України, носії соціал-ліберальної концепції і доктрини суспільного розвитку. Це доктрина поглядів і концепцій щодо навколишнього світу, тип свідомості та ідеологічних установок, який не завжди асоціюється з конкретними політичними партіями або політичним курсом. Це одночасно теорія, доктрина, програма та політична практика. Це – соціал-ліберальний порядок. На сьогоднішній день він є найбільш привабливим і бажаним політичним порядком для багатьох держав. Соціал-ліберальний порядок може існувати тільки на демократичній основі, він виростає з власне демократичного розвитку суспільства.
Ми, Європейська партія України, носії ідеї соціал-ліберального руху, пропагуємо історичну концепцію «невтручання», що означає: не заважати індивіду жити, розвиватися, займатися своїми справами. Ми пропагуємо концепцію «Держава – нічний сторож», суть якої полягає у виправданні так званої мінімальної ролі держави, наділеної обмеженим комплексом найнеобхідніших функцій з охорони порядку і захисту країни від зовнішньої небезпеки, захисту соціально незахищених верств суспільства. Однак, держава має втручатися в економічні процеси як вищий арбітр контролю рівних економічних можливостей, контролю природних монополій, і управління державною власністю в стратегічних галузях економіки, які визначають рівень незалежності економіки України.

Головною цінністю соціал-лібералізму є свобода. Ми визнаємо такі види свобод:
Базова свобода – свобода особистості, яка необхідна для забезпечення автономії особистості, її життя, свободи і гідності (право на життя, фізичну свободу і недоторканність, свободу совісті, таємницю приватного життя та комунікацій, недоторканність житла, свободу пересування і поселення)
Духовна свобода – це право на вибір в релігійному, культурному, соціальному питанні, свобода слова і совісті. Ці свободи забезпечують можливість участі в різноманітних формах культурного життя (право на освіту, право на участь у культурному житті, вільний доступ до культурних цінностей, свободу творчості)
Матеріальна свобода – це право на власність, право купити і продати з міркувань власної вигоди. Ці свободи забезпечують задоволення найважливіших життєвих потреб людини (право власності, право успадкування, свобода підприємницької діяльності, право на працю, право на вибір професії, рід занять, на соціальне забезпечення, на охорону здоров’я, право на участь в управлінні, обов’язок сплачувати податки)
Політична свобода – свобода при дотриманні законів, свобода в політичному волевиявленні. Ці свободи забезпечують можливість участі в політичному житті, можливість впливу на прийняття в державі політичних рішень (право брати участь в управлінні державними справами, право на об’єднання, свободу думок, свободу асоціацій, комплекс виборчих прав, свободу зібрань, походів і мітингів, свободу слова, друку, право на опір гнобленню)

Для нас, права і свободи особистості мають пріоритет над інтересами суспільства і держави.

Після здобуття незалежності в 1991 році, ліберальні ідеї все ще важко прокладають собі шлях в Україну, так як вони направлені на утвердження парламентського ладу, вільного підприємництва, демократичних свобод, відстоюють абсолютну цінність людської особистості і рівність всіх людей щодо прав особистості. Всі партії в своїх програмах, політичній риториці говорять про ліберальні цінності, але бояться слова «ліберал», «лібералізм», мовляв, це не зрозуміло і важко пояснити. Це те лукавство, яке потрібно викорінити в українській політиці, яке виглядає як ідеологічний вінегрет, і це розмиває межі відповідальності політиків перед людьми. Ліберальні ідеї потрібні для самовизначення суспільства. Адже саме ліберальна політична доктрина заперечує будь-які тоталітарні форми правління, захищає свободу, стверджуючи непорушність принципу приватної власності, захисту громадянських прав і свобод. Соціал-лібералізм – це не система, що складається з раз і назавжди заданого набору елементів, це скоріше певна область ідей, яка допускає різноманітні комбінації, проте має при цьому цілком певні межі.
Україну в перехідний період до глобального світу чекають випробування. Досвід історії свідчить, що в суспільствах, в яких процес природного історичного вибору запущений неначе в зворотну сторону, протягом поколінь верх брали морально ущербні сили і тенденції. Було б наївним вважати, що ці процеси вже припинили свою дію сьогодні в Україні. Вибух тероризму, ксенофобії, націоналізму, радикалізму, правопорушень – яскравий тому доказ. Ось чому ще можливий світ, побудований на догмах соціал-лібералізму. Розвиток в Україні політичної сили, котра сповідує і здатна здійснити політику соціал-лібералізму, є завданням нагальним і своєчасним. Навіть у своїй назві соціал-лібералізм спрямований в майбутнє. Ми, Європейська партія України, спрямовані в майбутнє. Ми довели своє право на майбутнє через активну участь і жорстку громадянську позицію за збереження євроінтеграції, як основного соціально-економічного чинника розвитку українського суспільства під час революції Гідності та Євромайдану у 2013-2014 роках.

Разворот_2_NEW_ua

Наші загальні принципи
Принцип ліберально – плюралістичного режиму. Будь якій демократичній владі він притаманний. Він ґрунтується на оптимальній децентралізації методів політичного управління, на принципах політичного змагання і компромісу. Він визнає право кожної людини дотримуватися будь яких поглядів і проповідувати їх, йому притаманна повага до інакомислення. Політична практика при цьому режимі здійснюється в результаті постійного змагання, конкурентної боротьби різних соціальних і політичних сил, жодна з яких не може володіти монопольним правом на владу або ідеологію.
Принцип індивідуалізму. Цінність індивідуалізму, в протиставленні його колективістським засадам в організації політичного та економічного життя, які, ведуть в кінцевому рахунку, до тоталітарних форм правління.
Принцип товарно-грошової, ринкової організації економіки. Ринок вимагає рівноправних, вільних, незалежних партнерів. Ліберальна держава проголошує рівність всіх громадян. У ліберальному суспільстві проголошується свобода слова, думок, форм власності, дається простір приватній ініціативі. Права і свободи особистості не тільки закріплюються в конституції, а й стають здійсненними на практиці. Таким чином, економічну основу соціал-лібералізму складає приватна власність.
Принцип вільної конкуренції. Держава звільняє виробників від своєї опіки і не втручається в економічне життя людей, а тільки встановлює загальні рамки вільної конкуренції між виробниками, умови економічного життя. Держава виступає в якості арбітра при вирішенні між виробниками суперечок. Держава раціонально розподіляє економічні ресурси, вирішує екологічні проблеми, бере участь в мирному розподілі праці, запобігає міжнародним конфліктам.
Принцип поваги опозиції. Ліберальний режим допускає існування опозиції, більше того, в умовах соціал-лібералізму держава вживає всіх заходів для існування опозиції, яка представляє інтереси, створює спеціальні процедури обліку цих інтересів. Плюралізм, і перш за все, багатопартійність, необхідні атрибути ліберального суспільства.
Принцип поділу влади. Здійснення державного управління проводиться на його основі. Система «стримувань і противаг» сприяє зменшенню можливостей для зловживання владою. Державні рішення приймаються більшістю голосів. У державному управлінні використовується децентралізація: центральна влада бере на себе вирішення тільки тих питань, які не може вирішити місцева влада.
Принцип прагнення до миру. Головний, найбільш фундаментальний і природний закон соціал-лібералізму говорить: необхідно прагнути до миру і слідувати йому. Все інше має використовуватися лише в якості засобів досягнення миру. Все резюмується в одному загальному правилі: не роби іншому того, чого б ти не бажав, щоб було зроблено по відношенню до тебе.
Принцип добробуту держави. Баланс добробуту держави досягається шляхом обмеження свавілля монополій і полегшення становища найбільш знедоленої частини населення, схильної до соціальної ексклюзії.
Принцип справжньої свободи. Це право вільно розпоряджатися своїм капіталом і своїми здібностями, і така свобода неминуче пов’язана з ризиком і відповідальністю. Система приватної власності – найважливіша гарантія свободи не для тих, хто має власність, але і для тих, у кого її немає.
Принцип ідеального ліберального суспільства. Це суспільство зі свободою дій для кожного, вільним обміном політично значущої інформації, обмеженням влади держави і церкви, верховенством права, повагою приватної власності і здібностей, приватного підприємництва. Це суспільство, яке протистоїть тоталітаризму, і ролі релігії як єдиного джерела пізнання. Це суспільство, засноване на плюралізмі та демократичному управлінні державою, за умови захисту права меншості та окремих громадян. Це суспільство, терпиме до державного регулювання вільних ринків заради забезпечення рівності можливостей добитися успіху, загальної освіти та зменшення різниці в доходах населення.
Принцип ліберальної демократії. Це принцип, коли державна влада існує для блага людей їй підвладних, і політичне керівництво країною здійснюється на основі згоди більшості керованих. Всі права в руках у фізичних і юридичних осіб, а держава існує виключно для захисту цих прав.
Принцип раціоналізму. Це можливість поступового цілеспрямованого вдосконалення суспільства реформістів, але не революційними методами. Ліберальна доктрина пред’являє певні вимоги до характеру проведених перетворень. Такі перетворення не можуть приймати форму насильницького перевороту або руйнування.
Принцип соціальної інженерії. Метою не є винахід конкретних проектів «хорошого суспільства» і втілення в життя якихось довільно сконструйованих моделей. Мета – аби усі індивідууми, будучи основою суспільства, для реалізації своїх здібностей мали доступ до базових потреб, таких як освіта, медицина, культура, економічні можливості.
Принцип засудження агресії і політики зазіхань на територіальну цілісність держав. Політика захоплення територій характерна для соціально-економічно нерозвинених суспільств і держав, які свій розвиток підживлюють використанням природних ресурсів, які мають лімітовану кількість в світі. В рамках світової глобалізації, світової експансії постіндустріальної економіки, захоплення територій, є недоцільним.
Принцип постійної конвергенції політичного ліберального мислення. Вступ світового співтовариства в фазу постіндустріалізму і загострення глобальних проблем поставили соціал-лібералізм перед необхідністю постійного глибокого оновлення і освоєння нових і актуальних соціальних запитів. Мета конвергенції, як інструменту поновлення, постійний розвиток і примноження «людського капіталу».
Принцип транснаціоналізму у зовнішній і внутрішній політиці. Фактор сили втрачає сьогодні вирішальний вплив на міжнародні відносини і внутрішню політику держави. Більш ефективними засобами впливу і переконання стають економічні, правові та інформаційні інструменти. Транснаціоналізм створює умови для інституціоналізації відносин між державними і недержавними векторами.
Принцип трілатералізму. Дана концепція ґрунтується на уявленні про загальні цілі, цінності та інтереси економічно розвинутих суспільств в глобальному світі. Ліберальна течія визнає даний принцип провідним у взаємозалежності світу в частині політичної, економічної і культурної інтеграції світу навколо провідних центрів світового розвитку. Трілатералізм передбачає формування нової системи глобального управління, при якій економічно і ліберально розвинені суспільства відіграють провідну роль

Наші цінності
Фундаментальні цінності соціал-лібералізму включають визнання: даних від природи природних прав (включаючи право на життя, на смерть, особисту свободу і власність), а також інших цивільних прав; рівноправності і рівності перед законом; ринкової економіки; відповідальності уряду і прозорості державної влади.
Особистість. Це те, що стоїть у центрі ліберальної системи цінностей. Лише здоровий індивідуалізм і гармонія в розвитку всіх здібностей людини дозволяють суспільству досягти рівня цивілізації і просвітництва.
Приватна власність. Святе право людини, яке формує цивілізаційний розвиток. Людину людиною зробила приватна власність, а не праця. Де суспільство і держава побудована на повазі до приватної власності – є прогрес, де її заперечують – регрес.
Свобода індивіда у всіх сферах суспільного життя. Розумне обмеження свободи закріплюється суспільним договором, який передбачає конституціоналізм, поділ влади, принципи стримувань і противаг.
Свобода совісті. У будь-якої людини є право вірити або не вірити в те, у що вона хоче і як хоче, ніхто не може зазнавати переслідувань і дискримінації на підставі своїх переконань. Свобода совісті можлива тільки в освіченому суспільстві.
Індивідуалізм в ролі базового економічного, політичного і соціального принципу соціал-лібералізму. Завдання – не декларація свободи індивіда «взагалі», але захист свободи тієї особи, яка досягла певного рівня розвитку і довела на основі висунутих соціал-лібералізмом критеріїв свій високий цивілізаційний і гуманітарний статус.
Правова та політична рівність, трактуються, перш за все, як рівність можливостей, оскільки всі люди народжені однаково вільними. В силу цього найбільш важливими видами формальної рівності виявляються легальна гендерна рівність і політична рівність. Виходячи з принципу рівності, ліберальна доктрина не визнає станових та інших привілеїв, не обумовлених індивідуальним зусиллям людини.
Економічна свобода. Найважливіший стовп соціал-лібералізму – творчий підхід до вирішення економічних проблем. Прагматичне ставлення до економічної свободи визначає рівень самореалізації людини в суспільстві «рівних можливостей».
Терпимість, толерантність, антидискримінація, боротьба з громадської ексклюзією. Соціал-лібералізм пронизаний прогресистським духом і при цьому суто раціональний, тобто виходить з віри в прогрес і силу людського розуму. Розуму неприйнятна агресія і ексклюзія. Розум постійно змушує людину вдосконалюватися.
Здоров’я людини. Найпершою, початковою цінністю людства, будь-якої держави, будь якої відповідальної політичної партії є здоров’я людини.
Освіта, освіта, наука. Бо це основа основ для розвитку особистості, людства і людяності, що є основою ліберальної доктрини.
Культура. Вона – символ безсмертя людства
Екологія, екологічний розвиток.
Глобалізація. Її цінність в поступовій універсалізації життя і її цінностей. Єдність в розмаїтті, яка є найміцнішою єдністю для глобалізації та мультикультурності суспільства.
Інтеграційна і генетична цінність потенціалу людства. Людство не стоїть на місці. Рамки і форми буття стрімко розширюються. Лише свобода вибору, здатна розширювати людські рамки пізнання і підкорення стихій, природи.
Європейський Союз. Ми за розширення ЄС в Східній Європі, за його монолітність і цілісність, традиції і досягнення. Ми проти тих, хто зазіхає на загальноєвропейські цінності, кордони і грубо втручається в його справи.
Інтенсивний технологічний розвиток суспільства. Сьогодні у нас немає часу чекати і повільно екстенсивно розвиватися. Потрібно швидко шукати джерела інтенсивного технологічного розвитку суспільства. Прискорене зростання економіки, політична динаміка, екстрений громадський і культурний ріст – доктрина нашого розвитку.
Креативність. Рух вперед неможливий без творчого підходу. Ми цінуємо інтелект, талант, нестандартне мислення. Ми за економіку знань і нових передових технологій.
Комунікації. Ми не уявляємо себе без сучасних засобів зв’язку. Вільні ЗМІ, Інтернет, соціальні мережі, мобільний зв’язок, цифрове ТБ, дистанційні освітні технології. Ми – за новий стиль спілкування, який не визнає кордонів.
Конкуренція. Змагання ідей, поглядів, принципів, технологій – двигун розвитку будь-якого ліберального суспільства. Ми різні і в справедливій суперечці доводимо життєздатність себе і своїх ідей. Відсутність власної думки для нас означає застій і деградацію.
Правда і відкритість. Ми хочемо жити у відкритому світі, бути активними учасниками значущих світових процесів. Ми за мобільність, обмін знаннями, свободу пересувань по світу. Ми за відкритість культури, мови, міжнаціональний діалог, терпимість і взаєморозуміння. Ми за пряме спілкування і щирість.
Ротація влади. Соціал-лібералізм визнає ротацію влади важливішою за демократію. Сталість у владі – розбещує володаря влади, тому забезпечення її абсолютної змінюваності – крок до побудови ліберальної правової держави.
Диктатура права. Вона забезпечує функціонування ліберального суспільства. Закон повинен бути справедливим і неухильно виконуватися. Ліберальна держава ефективна лише тоді, коли вона забезпечує незалежність суду і дотримання законів.
Безпека. Ми за збереження безпечного навколишнього світу. За комфортну, продуману інфраструктуру життєдіяльності людей. За комфортне середовище в країні для життя, розвитку, будівництва кар’єри, накопичення і примноження капіталу. Проти насильства, тероризму, замаху на права, проти криміналу і різних фобій.
Свобода тільки для поважаючих свободу. Соціал-лібералізм не приймає заборону. Популярність думок визначається тільки конкуренцією, а не адміністративним впливом. Повага до іншої думки можлива лише за умови, якщо його носій готовий поважати вашу думку.

Разворот_3_NEW_ua

Наша цільова аудиторія
• Молодь і студенти
• Творча інтелігенція
• Вільнодумці
• Малий і середній бізнес, підприємці
• Чиновники середньої ланки органів місцевого самоврядування та центральних органів влади
• Жителі великих міст та обласних центрів
• Іммігранти
• Середній клас
• Тимчасово переміщені особи

Наша організаційна структура
Ми – партія класичного типу, з чіткою регіональної організаційною структурою. Однак бачимо переваги у використанні принципів політичного клубу, де кожен член партії, прихильник, зацікавлені особи, спонсори та представники інших політичних течій вітаються для висловлювання своєї думки, точки зору та пропозицій. Ми за фракційність нашої політичної сили, за обговорення різних точок зору. Формат політичного клубу – інструмент конвергенції та постійного розвитку партії і її ліберальних поглядів. Ми звертаємо увагу на розвиток і функціонування наших регіональних представництв. Згідно нашої цільової аудиторії ЄПУ в першу чергу повинна бути представлена в великих містах і в обласних центрах. Акцент в першу чергу повинен робитися на міста і регіони, де переважає середній клас з вищою освітою, так як в західній практиці – електорат лібералів саме в цьому середовищі, в середовищі урбанізації. Саме міське урбаністичне середовище максимально може залучити членів в партію, які будуть сприяти партійному розвитку і партійному будівництву. Нашими цільовими містами – хабами є Київ (Київська, Вінницька, Житомирська, Чернігівська, Черкаська області), Одеса (Одеська, Миколаївська, Херсонська області), Львів (Львівська, Волинська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька області ), Дніпро (Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська області) і Харків (Харківська, Сумська, Полтавська області).

Разворот4_NEW_ua

Наші цілі
• Відкрите справедливе ліберальне громадянське суспільство
• Перемога соціал-ліберальної доктрини в суспільстві
• Рівна і вільна конкуренція в отриманні благ
• Зростання добробуту всіх людей, а не особливих груп людей
• Стати членами Ліберального Інтернаціоналу
• Арбітраж держави в частині регулювання економічного розвитку і в частині проведення активної соціальної допомоги незахищеним верствам населення
• Посилення ролі антимонопольного комітету
• Розвиток високотехнологічної креативної економіки
• Відмова в сільському господарстві від стратегії сировинного придатка Європи і світу
• Розвиток інноваційних технологій у сільськогосподарській переробці
• Максимальне використання географічних і транзитних переваг України при побудові і розвитку транспортної галузі та логістичної бази.
• Україна – морська держава. Наш пріоритет – розвиток портової інфраструктури, торгового і пасажирського флотів
• Оновлення основних фондів в промисловості, створення умов для розвитку виробництва в Україні
• Усунення корупційного впливу на діяльність бізнесу
• Свобода підприємництва
• Скорочення функцій контролюючих органів, дерегуляція бізнесу
• Удосконалення Податкового кодексу України, лібералізація податків
• Створення та розвиток механізмів підтримки українських експортерів
• Пошук і стимулювання проривних наукових досліджень, як двигуна національної науки і національної економіки
• Розвиток наукомістких галузей економіки – машинобудування, приладобудування, робототехніка, ІТ та комунікації, авіабудування, цивільна авіація
• Космос – це майбутнє людства. Розвиток національної космічної галузі
• Розвиток військово-оборонного комплексу. Використання інновацій і високих технологій у військовій промисловості.
• Антикорупційна політика
• Всі діти, незалежно від походження, місця проживання, матеріальних можливостей сім’ї, повинні бути забезпечені рівними умовами для отримання хорошої освіти, а потім – для вибору своєї долі
• Ефективна система освіти, яка випускає думаючих, винахідливих і відповідальних людей
• Здорове молоде покоління
• Високий ступінь розвитку комунікацій та інтернет-технологій.
• Прозорість і правдивість влади
• Створення нового класу молодих інноваційних чиновників
• Диктат права і законності
• Імплементація Європейської політики Рівних шансів
• Викорінення соціальної ексклюзії, підтримка соціально-громадських інститутів, що працюють з соціально неблагополучними верствами суспільства
• Імплементація пріоритетів гендерної політики та сталого розвитку
• Імплементація основ ювенальної юстиції
• Захист прав дітей
• Екологія, збереження навколишнього середовища
• Імплементація європейських основ антидискримінаційної політики і політики толерантності
• Впровадження європейських пробаційних технологій в місцях позбавлення волі
• Відділення церкви від держави і суспільства
• Домінування ролі парламенту. Конституційна реформа в сторону парламентського управління державою
• Зменшення економічних і наглядових функцій держави, натомість збільшення соціальних функцій
• Просування ідеї мультикультурності, боротьба з фобіями і нетерпимістю
• Посилення екологічної політики та стимулювання зеленої економіки
• Пропаганда та впровадження альтернативних джерел енергії
• Підвищення енергоефективності економіки та домогосподарств
• Розвиток пріоритетів зеленої економіки, біоекономіки та економіки морів
• Впровадження пріоритетів Нової політики освіти і охорони здоров’я ЄС
• Імплементація нової політики комунікацій ЄС
• Розвиток і впровадження основних програмно-цільових пріоритетів і цілей загальноєвропейської Стратегії Сталого розвитку Європа 2020
• Розробка та впровадження нової стратегії інтеграції України в ЄС
• Права людини, демократія, верховенство права
• Право жінки на аборт і планування сім’ї
• Впровадження медичних технологій поліпшення спадкових якостей людини, розвиток генетики і репродуктивних технологій
• Свобода зброї і право на самозахист
• Боротьба з розповсюдженням важких наркотиків. Легалізація марихуани в медично-профілактичних цілях
• Боротьба з торгівлею людьми. Ні сексуальному примусу і насильству
• Безпека громадян більшою мірою має бути забезпечена умовами життя, а не великою кількістю поліцейських і силових структур
• Свобода пересування громадян. Безвізовий режим з ЄС і з іншими провідними ліберальними країнами
• Пропаганда та впровадження генетичних досліджень, біотехнологій, нанотехнологій
• Просування ідей цифрової 3D промисловості, роботизація суспільства
• Державна власність існує там і в тій мірі, де вона забезпечує людям більшу свободу вибору
• Інноваційна економіка, постіндустріальна економіка знань
• Податкова політика, спрямована на розвиток суспільства, місцевого самоврядування, стимулювання економічного зростання, надання більших можливостей для саморозвитку і підприємницької активності. Така політика, в першу чергу, має на увазі значне зниження адміністративних навантажень і бюрократії
• Впровадження європейського досвіду розподілу бюджетних коштів через реалізацію інструментів структурних фондів
• Розширення участі України в фінансових інструментах ЄС, в рамкових цільових програмах, в транскордонних програмах партнерства і співробітництва
• Використання інструменту лобіювання в найкращих світових традиціях просування спеціальних інтересів, використання найкращих законодавчих практик та ініціатив в даному питанні
• Закріплення на конституційному рівні опозиційної діяльності і заборона обмежень на її проведення
• Реформа судової системи та прокуратури. Забезпечення їх незалежності
• Забезпечення відкритого та прозорого законодавства України. Скасування практики розгляду законопроектів скороченою процедурою. Забезпечення професійної експертизи проектів нормативно-правових актів
• В рамках конституційної реформи впровадження інструменту повної індивідуальної конституційної скарги
• Впровадження найкращих світових практик та рекомендацій щодо розробки законів і дотримання вимог нормопроектної техніки. Запровадження інституту офісів нормопроектування
• Імплементація Європейської хартії про місцеве самоврядування
• Пропаганда і поширення європейської культурної спадщини, історії, пріоритетів. Європейська освіта як інструмент становлення європейської свідомості українського суспільства
• Посилення роботи партії з міжнародними фондами підтримки політики і соціально-ліберальної течії, з провідними ліберальними партіями ЄС, Великобританії, Канади, Німеччини
• Підтримка ліберальної опозиції в Російській Федерації

Наші очікувані результати
Основною метою будь-якої партії є отримання влади для реалізації основних програмних цілей партії через використання загальних ідеологічних принципів і цінностей. Європейська партія не є винятком. Ми також прагнемо до влади.

Партія, як ідеологічна течія, прагне до поширення в широкі маси соціал-ліберальних поглядів і принципів. Трансформація суспільної свідомості, пропаганда ліберальних поглядів, виховання прихильників і інформування опонентів – очікувані для нас результати в частині Просвітництва і Освіти мас.

Домогтися домінування в українській політиці ліберального порядку. Ліберальний порядок – спосіб здійснення державної влади, заснований на визнанні прав і свобод громадян та відсутності прямого збройного насильства держави над людиною.

Отримати при ліберальному політичному порядку в державі безліч асоціацій, громадських організацій, корпорацій, секцій, клубів, які об’єднують людей за інтересами, за поглядами, за принципами. Ці об’єднання складуть фундамент громадянського суспільства і не залишать громадянина віч-на-віч з державною владою, яка зазвичай схильна до нав’язування своїх рішень і навіть до зловживання своїми можливостями.

Використання цього порядку найбільш ефективно стає можливим лише в тому суспільстві, яке відрізняється високим рівнем економічного і соціального розвитку. Населення повинно мати досить високу політичну, інтелектуальну і моральну свідомість, правову культуру. Наші ліберальні загальні принципи, цінності і цілі спрямовані на досягнення даного громадського результату.

Визнати, за державою право жорсткого контролю природних монополій, право жорсткого контролю і захисту прав соціально неблагополучних верств суспільства, право боротися із соціальною ексклюзією, нетерпимістю, ксенофобією, визнати, що без державного втручання взагалі неможливо забезпечити мінімум політичних прав для громадян. Ми не маємо сумніву в тому, що ліберали робили і ще зроблять багато помилок, що соціал-лібералізм вдосконалюється і розвивається. Вчорашні, а тим більше – позавчорашні рішення сьогодні виглядають зовсім інакше. Незмінним залишається головне – ліберальні погляди засновані на вірі в краще в людині, на тому, що свобода справді краще, ніж несвобода, що суспільство вільних людей кращим чином справляється і буде справлятися з викликами, які знову й знову стають перед людством.

Інструменти досягнення результатів
Щоб досягти очікуваних результатів, необхідно проводити цілеспрямовані дії, здатні привернути увагу до політичної сили, до нашої ідеології, до наших цілей. Для нас основна мета партії не тільки – влада, а й місіонерська функція поширення ліберальних поглядів в суспільстві. Аби йти по шляху досягнення таких цілей будуть використовуватися певні кроки, дії, проекти, акції і заходи. Види проектів, які зможуть просувати реалізацію Програми ЄПУ і під які можна залучати партнерів (інші партії, фонди, спонсорів і зацікавлених осіб):
• Тематичні круглі столи (обговорення наших принципів, цінностей і цілей, які вибираються з програми ЄПУ)
• Тематичні семінари (обговорення наших принципів, цінностей і цілей, які вибираються з програми ЄПУ)
• Рекламні кампанії в засобах масової інформації
• телевізійні передачі на регіональних і центральних телеканалах
• Вуличні акції (обговорення і обігравання «гарячих тем» суспільства)
• Радіоефіри
• Видання тематичних брошур
• Нормопроектний офіс ліберального законодавства
• Офіс безоплатної правової допомоги для соціально виключених осіб

Ми, Європейська партія України, згодні і підтримуємо сентенцію, сформульовану філософом і політологом Френсісом Фукуямою: «Лібералізм, як світоглядна і політична концепція, приречений на перемогу».